لیست قیمت قفسه بندی
صفحه نخست نقشه سایت تماس با ما
 
محصولات قفسه بندي رادان صنعت
لیست قیمت قفسه بندی  [ 28 /04 /1395] | تعداد بازدید : 9345


شـــــــــــــــــــــــــــــــرح قیمت(ريال) ردیف شـــــــــــــــــــــــــــــرح قیمت(ريال)
1 صفحه قفسه 95×15 ضخامت 7دهم   24 پایه 3 متری ضخامت 1/8 میل  
2  صفحه قفسه 95×20 ضخامت 7 دهم    25  پایه قفسه دو طرفه ارتفاع 110  
 3  صفحه قفسه95×25 ضخامت 7 دهم    26  پایه قفسه دو طرفه ارتفاع 130  
 4  صفحه قفسه95×30 ضخامت 7 دهم   27   پایه قفسه دو طرفه ارتفاع 160  
 5  صفحه قفسه 75×15 ضخامت 7 دهم   28   پایه قفسه دو طرفه ارتفاع 210  
 6  صفحه قفسه 75×20 ضخامت 7 دهم   29   پایه قفسه دو طرفه ارتفاع 260  
 7  صفحه قفسه 75×25 ضخامت 7 دهم   30 پایه قفسه خود ایستا 110  
 8  صفحه قفسه75×30 ضخامت 7 دهم   31  پایه قفسه خود ایستا 130  
 9  صفحه قفسه 55×15 ضخامت 7 دهم   32  پایه قفسه خود ایستا 160  
 10  صفحه قفسه 55×20 ضخامت 7 دهم   33  پایه قفسه خود ایستا 210  
 11  صفحه قفسه 55×25 ضخامت 7 دهم   34  پایه قفسه خود ایستا 260  
 12  صفحه قفسه 55×30 ضخامت 7 دهم   35  پایه قفسه خود ایستا 3متری  
 13  صفحه پشت 55×30 ضخامت 7 دهم   36   پایه قفسه دو طرفه ارتفاع 3متری  
 14  صفحه پشت 75×30 ضخامت 7 دهم   37  زاویه 20 سانتی سه چاک ض 1/8 میل  
 15  صفحه پشت 95×30 ضخامت 7 دهم   38   زاویه 25 سانتی سه چاک ض 1/8 میل  
 16  پایه قفسه 30 سانتی ضخامت 1/8 میل   39   زاویه 30سانتی سه چاک ض 1/8 میل  
 17  پایه قفسه 70 سانتی ضخامت 1/8 میل   40   زاویه 15و20سانتی دوچاک ض 1/8 میل  
 18  پایه قفسه 1 متری ضخامت 1/8 میل   41    زاویه 25سانتی دوچاک ض 1/8 میل  
 19  پایه قفسه 1/20 ضخامت 1/8 میل   42    زاویه 30سانتی دوچاک ض 1/8 میل  
20  پایه قفسه 1/5 متری ضخامت 1/8 میل   43     زاویه 35و40سانتی سه چاک ض 1/8 میل  
21  پایه قفسه 2 متری ضخامت 1/8 میل   44 زاویه 45و50 سانتی سه چاک ض 1/8 میل  
22  پایه قفسه 2/5 متری ضخامت 1/8 میل   45  زاویه 55 و60 سانتی سه چاک ض 1/8 میل  
23  پایه قفسه 3 متری ضخامت 1/8 میل   46 قیمت ها در حال بروز رسانی میباشد